איחוד חשבונות עמיתים בקרנות הפנסיה החדשות

Designed by Pixabay

איחוד חשבונות עמיתים בקרנות הפנסיה החדשות

בשוק העבודה המתקדם קיימים מעברים של עובדים בין מקומות עבודה שונים, מצב שיכול ליצור חלוקה של כספי הפנסיה של העובד/ת בין מספר חברות מנהלות של קרנות פנסיה שונות – כיצד יש להתייחס ולטפל בנושא זה?

במעבר למקום עבודה חדש, בהתאם להנחיות חוק פנסיה חובה לשכירים, נפתח חשבון בקרן פנסיה חדשה כך בעצם יכול להיווצר מצב שבו יש לעובד/ת, לכל הפחות, שתי קרנות פנסיה:

קרן פנסיה בה העובד הינו "עמית פעיל"

אליה מופקדים ההפרשות הפנסיוניות לפי חוק/חוזה באופן שוטף.

קרן פנסיה בה העובד הינו "עמית לא פעיל"

אליה הופקדו כספים בעבר ולא מופקדים כספים חדשים, אך נגבים דמי ניהול בעבור תפעולה ע"פ תקנונה.

ככל שהתנודתיות בשוק העבודה גדלה, גם לא בנסיבות משבר קורונה, הרי יתכן מצב בו קיימות, בסטטוס זה של עמית לא פעיל, מס' קרנות פנסיה חדשות.

על מנת לאפשר לעובד לרכז את כל הכספים הפנסיוניים הרשומים על שמו בקרנות הפנסיה החדשות תחת קורת גג אחת, החלה רשות שוק ההון (בעבר – הפיקוח על הביטוח ושוק ההון) בשנת 2015 במהלך מובנה לריכוז קרנות הפנסיה החדשות והלא פעילות, המנוהלות בגופים מנהלים שונים, כך שכל כספי הפנסיה שנצברו בקרנות הפנסיה שאינן פעילות, יועברו לקרן הפנסיה הפעילה והנוכחית של העובד.

התהליך הינו מהלך רוחבי לאיחוד חשבונות עמיתים לא פעילים שכאלו.

הליך איחוד קרנות הפנסיה מבוצע בצורה אוטומטית, ללא מעורבות פעילה של העובד, ומתבצע בשני שלבים, לאחר פתיחת חשבון פנסיוני חדש בקרן פנסיה חדשה, כדלקמן:

איתור קרנות פנסיה חדשות לא פעילות לעובד/ת

תחילה נדרש לאתר את הכספים הפנסיוניים, במידה וקיימים, הרשומים על שם העובד בקרנות פנסיה בהן אין העובד פעיל. תהליך האיתור יתבצע על ידי העברת הפרטים של העובד (ת.ז, תאריך לידה ותאריך פתיחת החשבון בקרן הפנסיה) מקרנות הפנסיה השונות למערכת האוטומטית לאיחוד הקרנות הקיימות במשרד האוצר.

העובד יקבל הודעה על כוונה להעביר את פרטיו האישיים (המשמשים את משרד האוצר רק לצורך תהליך זה) מקרן הפנסיה אליה הצטרף לצורך איתור קרנות פנסיה חדשות בהן הוא מוגדר כ"עמית לא פעיל".
אם העובד אינו מעוניין שיבצעו עבורו איתור של קרנות הלא פעילות כאמור, עליו להודיע על כך במפורש לקרן הפנסיה בתוך 45 ימים ממועד שליחת ההודעה.

ללא איתור של קרנות הפנסיה החדשות הלא פעילות לא יתבצע עבור העובד איחוד קרנות פנסיה באופן אוטומטי, ובכל מקרה, אם תאותרנה קרנות פנסיה חדשות שאינן פעילות, יישלח לעובד מכתב נוסף שבו יוכל לסרב לביצוע איחוד הקרנות האמור, וכמקודם, עליו לסרב במפורש לאיחוד האמור כדי לעצור את תהליך איחוד הכספים הפנסיוניים.

איחוד קרנות פנסיה חדשות לא פעילות בחשבון הפעיל של העובד/ת

במסגרת השלב זה, קרן הפנסיה הנוכחית שבה העובד מוגדר "עמית פעיל", תשלח אליו הודעה על כוונתה לאחד את הכספים מקרנות הפנסיה החדשות בהן הינו "עמית לא פעיל" לקרן הפנסיה בה הינו "עמית פעיל". 

אם העובד אינו מעוניין באיחוד הכספים הפנסיוניים כאמור באופן אוטומטי, עליו להודיע על כך במפורש לקרן הפנסיה בה הוא מוגדר כ"עמית פעיל" בתוך 45 ימים ממועד שליחת ההודעה.

במידה ולא הגיעה בקשה כזו תוך 45 ימים, כי העובד מבקש במפורש שלא לאחד את הכספים כאמור, יועברו הכספים הפנסיוניים הצבורים על שם העובד בקרנות הפנסיה החדשות בהן הוא מוגדר כ"עמית לא פעיל" באופן אוטומטי לקרן הפנסיה החדשה בה הינו "עמית פעיל" בהתאם ללוחות הזמנים הקבועים בהוראות הדין.

היתרונות בביצוע "איחוד חשבונות עמיתים" לפי הוראות הדין?

הגדלת צבירה פנסיונית ושיפור יכולת המיקוח על גובה דמי הניהול: איחוד הקרנות לחברה מנהלת אחת מגדילה את הצבירה הפנסיונית בקרן הפנסיה החדשה והפעילה של העובד, שישפר את יכולת המיקוח מול החברה המנהלת ביחס למצב לפני העברת הצבירות בתהליך האוטומטי, גם אם אין לו תנאים מיוחדים בקרן זו (תקנות ק"ג קובעות תקרת דמי ניהול בקרן פנסיה חדשה של 4% / 0.5% מפרמיה / צבירה בהתאמה).

תשלום דמי ניהול מקסימליים בחשבון "עמית לא פעיל": בקרנות פנסיה חדשות לא פעילות דמי הניהול הנגבים ממהעמית הם מקסימליים לפי תקנון הקרן (בדרך כלל 0.5%) ולכן יתרת הכספים שנחסכו ע"י העובד  בקרנות הלא פעילות, "נאכלת" על ידי דמי ניהול שכאלו, והנזק משמעותי ככל שהצבירה בחשבון "עמית לא פעיל" גבוהה ומשמעותית.

שליטה ובקרה של העובד: איחוד קרנות הפנסיה החדשות לתוך גוף מנהל אחד מגדילים את השליטה / יכולת איסוף מידע / בקרה של העובד וישפרו את האוריינות הפיננסית שלו בכלל ולגבי עתידו הפנסיוני בפרט, לרבות יכולת שינוי ועדכון פרטים אישיים שיתבצעו מול קרן פנסיה חדשה בודדת.

קבלת פנסיה עתידית ממקור אחד: חישוב הפנסיה של העובד תתבצע על ידי חלוקת סך הסכום שנחסך בקרן ב"מקדם קצבה". כך שככל שהסכום אותו יצבור העובד בחשבון הפנסיוני שלו בקרן יהיה גבוה יותר כך הפנסיה שיקבל תהיה גדולה יותר, ובמהלך הזה יתנקזו לגוף אחד סכומים עבור תקופות עבודה שונות שלבדן לא יובילו לחיסכון פנסיוני משמעותי ולכן מומלץ לרכז אותם בידי גוף אחד שישלם את הפנסיה בעתיד לעומת מצב של קבלת פנסיות זקנה נמוכות ממספר גופים פנסיוניים שתחייב את הפנסיונר בעתיד לערוך תיאום מס מול רשות המיסים בניסיון להקטין את חבות המס.

עלות הכיסוי הביטוחי למקרה מוות: עלות הכיסוי הביטוחי למקרה מוות בקרן הפנסיה מושפעת, בתלות במסלול הביטוח הקיים, מגובה החיסכון בקרן הפנסיה. לכן, במקרים רבים ריכוז החיסכון בידי גוף אחד יוביל להקטנת עלות הכיסוי הביטוחי למקרה מוות – עלות פנסיית השארים.

תקופת האכשרה וגיל הכניסה לקרן: עובד, שהחיסכון הפנסיוני הקודם שלו יעבור אל קרן הפנסיה בה הוא מוגדר כ"עמית פעיל" ויש לו רצף הפקדות כאמור, ייהנה מכך שהוותק ותקופת האכשרה אותם צבר בקרן הקודמת יעברו אף הם יחד עם החיסכון. כלומר, גיל הכניסה לקרן יוקדם והיקף הכיסוי הביטוחי יוגדל בהתאם. בנוסף, בקרן הפנסיה קיימת תקופת אכשרה עבור מחלות קודמות שאורכה 5 שנים. בשל העברת הותק מקרן פנסיה אחרת ובתנאי שיש רצף הפקדות כאמור, תתקצר תקופת האכשרה הנותרת שהעמית יצטרך לצבור בקרן הפנסיה, אם בכלל.

לסיכום, "אוטומציה" כאמור טובה ברוב המקרים, אך לא בכולם ולא תמיד בכל ההיבטים שצויינו לעיל.