Designed by Freepik

צדק בקופת גמל להשקעה

מהות המוצר הפנסיוני "קופת גמל להשקעה" – מוצר המוצג לציבור הרחב מכל כיוון אפשרי – מודעות ממומנות, יוזמות מסחריות, סוכני ביטוח וכיו"ב – בהקשר התפתחותו ומשמעויותיו הגדולות עבורך כפנסיונר לעתיד בעולם דימי ומאתגר כלכלית, לצד שינוי מהותי שחל בנושא ניוד קופת גמל זו לפני כשבוע.

מוצר זה משווק ע"י חברות הביטוח ובתי ההשקעות ("יצרנים פנסיוניים") מעת הצגתו כחלק מתיקון 15 בתקנות קופות גמל ב 11.2016, ומאפיינים אותו, בהקשר הייעוץ הפנסיוני:

נזילות

בשונה מקופת הגמל המסורתית ניתן לחסוך באמצעות "קופת גמל להשקעה" ולמשוך את הכסף בכל עת, כמו, לדוגמה, תוכנית חסכון בבנק, מבלי לשלם "קנס" כלשהוא  על משיכה מוקדמת. בניגוד לקופות הגמל המסורתיות שהכרנו בעבר, הכסף בקופה זאת הינו נזיל בכל עת, ומשיכה לפני גיל 60 תחייב תשלום של מס רווחי הון בשיעור של 25% על הרווח הריאלי שנצבר בקופה.

הטבות מס

החוסכים במוצר זה לגיל 60 ויותר יקבלו פטור מלא ממס רווחי הון – מאחר ובמוצר זה אין הטבה במס לחוסכים באמצעותה בעת ההפקדה, כפי שקיים במוצרים פנסיוניים אחרים, גם הקצבה הנובעת ממנה תהיה פטורה ממס – יתרון גדול ביחס לכל מוצר חסכון מקביל.

דמי ניהול

נמוכים מהצבירה ביחס לפוליסות החיסכון המוצעות ע"י אותם יצרנים פנסיוניים – פער של כ 0.3% בדמי הניהול (לדוגמה – 0.6% דמי ניהול לקופת גמל להשקעה באותו יצרן פנסיוני אשר מציע בפוליסות החסכון שלו דמי ניהול של 0.9%).

התאמה אישית לעמית בקופה

קיימת אפשרות מעבר בין מסלולים השקעה שונים המנוהלים בהתאם להנחיות רשות שוק ההון (לרבות השוואה בינהם דרך מערכת "גמלנט") וכוללת את אפשרות ניוד הקופה בין היצרנים השונים (הזכרנו בפתיח המאמר את צדק – מיד גגיע אליו), ואופציות תשלום חודשי ו/או חד פעמי בכפוף לתקרה העדכנית – 71,337 ש"ח בשנה.

פתיחת חשבון "קופת גמל להשקעה"

מבוצע ברמת ת.ז. – (עד 71,337 ש"ח לשנה נכון ל 1.01.2020 – החל משנת 2019 מתקיימים דיונים שטרם הבשילו ברשות שוק ההון לגבי הכפלת התקרה האמורה).

ניוד קופה גמל להשקעה בין היצרנים הפנסיוניים

מנגנון ניוד קופות גמל בין היצרנים הפנסיוניים עובד בצורה טובה מאד, למעט מקרים חריגים, בהתאם לתקנות הניוד הקיימות, ברצון העמיתים לעבור מסיבות של השוואת תשואות / דמי ניהול / תפעול / שירות וכיו"ב כפי שצויין בסעיף ד. לעיל. עם זאת, תקנות הניוד האמורות,  שהותקנו מספר שנים לפני הכרזת "קופת גמל להשקעה", לא כללו מטבע הדברים את המוצר הזה, כך שמי שרצה לבצע "ניוד" שכזה, היה צריך לבצע משיכה בפועל, יתכן גם עם תשלום של מס רווח הון של 25% על הרווח הריאלי – ולהפקידו אצל היצרן הפנסיוני החדש – דבר שקיבע את הבחירה ביצרן הפנסיוני בו בחר מלכתחילה.

ביום 3.08.2020, כמעט 4 שנים מהשקת "קופת גמל להשקעה" ע"י היצרנים הפנסיוניים, תיקנה ועדת הכספים בכנסת בראשות ח"כ משה גפני, את תקנות הניוד כך שניתן לנייד כעת בצורה פשוטה גם את המוצר הזה – וכך הושג צדק בקופת גמל להשקעה.

לסיכום

לאחר תיקון תקנות הניוד כאמור, מדובר במוצר פנסיוני טוב ועדיף על פוליסת חסכון אצל היצרנים הפיננסיים השונים, לבטח עד 71,337 ₪ הפקדה שנתית נכון לשנת 2020, המשתלב היטב הן כחלק מתכנון פרישה עתידי והן בהקשר לגילאים צעירים בעלי מודעות כי הפנסיה העתידית שיקבלו בעתיד תהיה נמוכה משמעותית מהכנסתם ברוטו ( יחס התחלופה היורד ).