Designed by Freepik

"ריבית תעריפית" בפוליסות קצבה

הצגת "ריבית תעריפית" (בהקשר פוליסות פנסיוניות הכוללות מקדם קצבה), התפתחותה ומשמעויותיה הגדולות עבורך כל אדם כפנסיונר/ית לעתיד בעולם דינמי ומאתגר כלכלית.

הגדרת "ריבית תעריפית" (או בשמה המקובל הנוסף, "ריבית תחשיבית") היא הריבית אשר חברת הביטוח מניחה ומצפה כי תוכל להשיג על השקעותיה בשוק ההון.

ככל והריבית התעריפית שמגולמת בפוליסת הקצבה הספציפית תהיה גבוהה יותר, כך גם מקדם הקצבה בפוליסה יהיה נמוך יותר, כאשר חשוב לזכור – מקדם קצבה נמוך => קצבה גבוהה.

הריבית התעריפית השתנתה לאורך זמן, ובהקשר מוצרי הביטוח הקצבתים השונים ( גמלא / עדיף של היצרנים הפנסיוניים השונים אשר נבדלים בין היצרנים הפנסיוניים השונים כמובן בשמותיהם המסחריים ) ונעה בין 2.5% (בתקופת הפוליסות המבטיחות תשואה ו) עד 4% למוצרי הקצבה הנמכרים היום.

מורכבות ההקשר הפנסיוני גדלה, שכן לצד עליית הריבית התעריפית כאמור, השתנה גם מנגנון הקצבה עצמה דרך העלאת מקדם הקצבה בפוליסות הקצבה שנמכרו החל משנת 2004 בצורת "זחילה" של שברי אחוזים שהם פונקציה של המקדמים שהיו בשנת 2004 ועד שנת הפרישה בפועל (לדוגמה, בפוליסה כזו משנת 2004, תקטן הקצבה היסודית לגבר שיפרוש בעתיד בגיל 67 ב 0.074% לכל שנה שחלפה מ 2004 – אם ב 2020 עסקינן לדוגמה – תקטן הקצבה ביחס לזו של 2004 ב 1.184% ביחס לקצבה היסודית שהיתה בפוליסה בשנת 2004).

מובן שבכל עת, ובמיוחד בעת כלכלית מאתגרת של משבר כלכלי מתמשך או נסיבות כלכליות מיוחדות אחרות הפוגעות בהשקעות כמעט בכל ענף, כי רצוי שהריבית התעריפית תהיה נמוכה, כפי שקיימת בפוליסות הישנות על ציר הזמן (מעבר למאפיינים הנוספים אשר מובנים בהן) – כי תשואה של 2.5% בפוליסות הללו, הקלה יותר להשגה (לבטח ברמה כלכלית / תיאורטית) על ידי היצרן הפנסיוני, תאפשר, בהסתברות גבוהה יותר, את קבלת הקצבה כפי שתוכננה והוצגה ללקוח/ה מראש (ומתבטאת במקדם הקצבה המופיע בפוליסה).

ואילו בפוליסות "חדשות" יותר על ציר הזמן (מעבר למאפיינים הנוספים אשר מובנים בהן) תקטין את הקצבאות המשולמות מאחר והיצרן הפנסיוני לא הצליח להגיע ל"רצפת" הביצועים הנדרשים בהקשר לתשואות שצפה – ולכן ייתן לפנסיונר קצבה נמוכה יותר.

מובן כי אם נבחן את נושא ההגעה ליעד התשואות המינימלי אשר מגולם בפוליסות הקצבה עם ריבית תעריפית נמוכה יותר במבחן ארוך זמן של הדוגמה שהוצגה כאן – עדיפותן של הפוליסות הפנסיוניות בעלות הריבית התעריפית הנמוכה יותר – ברורה.

לסיכום:

1

אוריינות פיננסית – חובה על הלקוח/ה להכיר היטב את המוצר הפנסיוני שלו – במקרה הזה מדובר על פוליסות של היצרנים הפנסיוניים בלבד, על יתרונותיו וחסרונותיו, לרבות נושא הריבית התעריפית אשר מגולמת בו, פשוטה להבנה, ומשמעותית בהקשר "אוריינות פיננסית" נדרשת ברמת הלקוח/ה לצורך קבלת החלטות, ולכך יסייעו גם שמירת דוחות תקופתיים של היצרנים הפנסיוניים, קריאת עיתונות כלכלית בסיסית והתעניינות מקצועית ראשונית הנדרשת, בעולם הכלכלי המורכב שלנו גם ללא התחשבות במצב כלכלי משברי, לקבלת החלטות מושכלות בכלים אשר מסופקים בכל עת על ידי בעלי מקצוע בתחום הכלכלי והפנסיוני.

2

העלאת הקצבה העתידית – ככל שהמוצר הפנסיוני ותיק יותר- דמי הניהול אשר מגולמים בו יופחתו, במידה והדבר אפשרי בסוג הפוליסה הנבחנת, יוכלו לשפר את מצבך הפנסיוני בהקשר הגדלת הקצבה העתידית דרך הצבירה עצמה אשר הגדלתה, גם בדרך זו בנוסף על התשואה שמשיא היצרן הפנסיוני (קצבה עתידית היא המנה בחלוקת הצבירה העתידית במקדם הקצבה הנתון) תביא לשיפור נוסף בקצבה העתידית בכל מצב נתון.

אחרי הכל – מדובר בקבלת החלטה בנושא הנוגע ישירות לעתיד הכלכלי שלך ושל היקרים לך.

כתבה זו הינה כללית בלבד, ואין להסתמך עליה מעבר להנחות כלליות שצויינו בה.