זוג זקנים יושב על ספסל

Designed by Pixabay

תקנון קרנות פנסיה חדשות

במידה ואתם נמנים על אוכלוסיית העמיתים בקרנות הפנסיה החדשות, שהוקמו בשנת 1995 כדי לתת מענה לגירעון האקטוארי בקרנות הפנסיה הוותיקות שנסגרו במועד זה לכניסת מצטרפים חדשים (1,126,000 עמיתים לפי נתוני רשות ההון מ 2019), כדאי לכם לקרוא את הכתבה הזו.

תקנון הפנסיה התקני, שנכנס לתוקף ביוני 2018, יועד ליצור תחרות בין קרנות הפנסיה החדשות בהקשר תשואות, שירות ודמי ניהול.
כאשר התקנון אחיד בין הקרנות, קלה מאד ההשוואה בין קרנות הפנסיה החדשות ומתעצמת התחרות בין קרנות הפנסיה החדשות בפרמטרים החשובים לעמית.

תקנון קרן הפנסיה, שאינו חוזה מחייב, וניתן לשינוי, בניגוד לחוזה הביטוחי הקיים בפוליסת ביטוח, הוא מסמך משפטי המעגן את זכויות וחובות עמיתי קרן הפנסיה.
עד יוני 2018, כל קרן פנסיה הגדירה את זכויות וחובות עמיתיה בתקנון משלה, מה שהוביל לפערים בין קרנות הפנסיה השונות ואילץ את החוסכים לבחון ולהשוות את תקנוני קרנות הפנסיה אליהן היו מעוניינים להצטרף לפי פרמטרים שונים, או להיעזר ביועץ מקצועי בבחירה שכזאת.

כיסויים קיימים בקרנות הפנסיה

קרן פנסיה אמורה לתת מענה בפרישה לגמלאות, או באירוע ביטוחי של נכות או במקרה של מוות. כל תשלום חודשי שמתקבל בקרן נצבר ברובו לחיסכון, כשהיתרה משמשת לרכישת כיסויים ביטוחיים ולתשלום דמי ניהול.
ככל שחלק גדול יותר מהפרמיה מופנה לרכיב החיסכון (נתון המשתנה בהתאם למסלול הביטוח שבחר העמית), כך תגדל צבירת הכספים שתעמוד לרשות העמית בעת הפרישה.

אך בתקופת הביטוח עלול העמית להיקלע לאירועים בהם רכיב הביטוח הכרחי לו ולמשפחתו, ולכן כל חוסך נדרש להגדיר את העדפותיו בהשקעות ובכיסויים ביטוחיים, ו/או בשינוי סטטוס/מצב משפחתי את מסלול הביטוח ומסלול ההשקעות לאורך תקופת הביטוח, וכמובן במועד הצטרפותו לקרן הפנסיה.

הוראות עיקריות המופיעות בתקנון התקני:

1 – כיסויים ביטוחיים בקרן הפנסיה (מסלולי הביטוח):
בתקנון האחיד נקבעו שבעה מסלולי ביטוח חדשים לבחירת העמיתים. עמיתים קיימים ימשיכו להיות מבוטחים במסלולי הביטוח בהם היו מבוטחים טרם כניסת התקנון לתוקף, אולם יהיו רשאים לעבור למסלולי הביטוח החדשים. גם שמות מסלולי הביטוח יהיו מעתה אחידים, בניגוד לעבר, ויתארו את גובה הכיסוי הקיים בקרן.
הכיסוי הביטוחי לאובדן כושר עבודה ב"מסלול ברירת המחדל" יישאר בשיעור של 75%. הכיסוי למקרה מוות במסלול ברירת מחדל הינו בשיעור של כ-100% לשארים (למעט גברים המצטרפים מגיל 41 ומעלה).

2 – אופן חישוב השכר הקובע:
השכר הקובע מחושב על בסיס ההפקדות לקרן הפנסיה. חישוב השכר המבוטח משתנה בהתאם למעמד העמית (שכיר / עצמאי). השכר הקובע יוגבל לשלוש פעמים השכר הממוצע במשק, בשנת 2018 מדובר ב- 29,718 שקלים.

מגבלה זאת רלוונטית בעיקר לעצמאים או לשכירים המפצלים את הפקדת התגמולים והפיצויים בין קרן פנסיה לקופת גמל. השכר הקובע יחושב כממוצע השכר המבוטח בשלושת החודשים, או 12 החודשים שקדמו לאירוע הביטוחי, או 12 חודשים שקדמו ל- 12 הקודמים, הגבוה מבין השלושה.

3 – קצבת הנכות:
התקנון התקני מגדיר שעמית אשר נקבע כי הוא זכאי לקצבת נכות, יתחיל לקבל את הקצבה לאחר 90 יום, כאשר התשלום בפועל יהיה מהיום ה-61.
כדי לתת מענה לתקופה הראשונה בה העמית ללא הכנסה, מאפשר התקנון התקני רכישה של כיסוי ששמו "נכות כפולה", המעניק תשלום מהחודש הראשון במקרה של אירוע נכות מזכה בקצבת נכות. כיסוי זה מופיע בתור ברירת מחדל בקרנות הפנסיה ועלותו מתווספת לפרמיית הביטוח , וכל עוד לא ביקשו העמיתים בקרן (קיימים לפני מועד התקנון האחיד או עמיתים חדשים) לוותר על כיסוי זה, ייגבו מהם דמי ביטוח עבור הכיסוי הזה.
כיסוי נוסף הנכלל בתקנון התקני נקרא "נכות מתפתחת" ומאפשר לאדם המקבל קצבת נכות להגדיל את קצבת הנכות וכספי השחרור מתשלום פרמיה שהוא מקבל מקרן הפנסיה ב-2% בשנה, ובכך לחקות גידול ריאלי שהיה מקבל העמית כביכול, אלמלא נקלע למצב הנכות. כיסוי זה תקף רק לתקופת הזכאות לקצבת הנכות, תמורת דמי ביטוח שאותם משלם העמית.

4 – קצבת זקנה:
קצבת הזקנה מקרן הפנסיה תשולם לחוסך לכל ימי חייו ולאחר פטירתו לבת/בן הזוג בהתאם לשיעור שקבע הפורש במעמד הפרישה לכל ימי חייו/ה. העמית יכול לבצע ע"פ תקנות מס הכנסה היוון חלקי של קצבת הזקנה בשיעור של עד 25% לתקופה של עד חמש שנים, אם קצבת הזקנה שברשותו קטנה או שווה ל"קצבת זקנה מזערית", אשר עומדת כיום על סך של כ-4,500 ₪.
כמו כן, עמית הפורש לפנסיה רשאי להמיר רק חלק מהיתרה הצבורה בחשבונו לקצבה, ולהותיר את החלק הנותר כיתרה צבורה בקרן אליה יוכל להמשיך להפקיד הפקדות שוטפות.

5 – ויתור על כיסויים ביטוחים:
עמית מבוטח שהגיע לגיל 60 רשאי לוותר על הכיסוי לביטוח נכות ו/או לשארים ובכך לחסוך כסף לטובת קצבת הזקנה. עמית מבוטח ללא שארים (שטרם מלאו לו 60) רשאי לוותר על כיסוי ביטוחי שארים.

לסיכום הנושא הדינמי הזה

שכן שינויים מתבצעים (ויתבצעו גם בעתיד) בתקנון קרנות הפנסיה בשגרה, אבדיל בין שתי אוכלוסיות :

מצטרפים חדשים לקרנות הפנסיה (מחודש יוני 2018)
יכולים לקבל הרבה אינפורמציה דומה מכל הקרנות ולהשוות אותן לפי פרמטרים אחידים בהקשרי ביצועי עבר ונתונים דמוגרפיים של הקרנות (לדוגמה דרך מערכת "פנסיה-נט") לצורך קבלת החלטה מושכל בהקשר לאיזה קרן פנסיה להצטרף.

חשוב לציין כי השירות בקרן הוא פרמטר שחייבים להביאו בחשבון, אינו במצב מיטבי בשום קרן פנסיה כיום ולכן כדאי לקבל חוות דעת נוספות בנושא לפני קבלת החלטה בנושא.

עמיתים קיימים בקרנות הפנסיה שהצטרפו לפני כניסת התקנון האחיד ומעוניינים להחליף קרן פנסיה
כל הפרמטרים שצוינו לעיל נכונים גם להם, אך בשל הוראות מעבר ספציפיים מהתקנונים "הישנים" לתקניים קיימים לעיתים מצבים שבהם ניוד בין קרנות פנסיה חדשות ממסלולי העבר מחייב "נבירה" בין תקנונים רלוונטיים.
שום החלטת ביצוע איננה אוטומטית וצריכה להיות לאחר שיקול דעת אובייקטיבי בהקשר המעבר (אם היה כזה) מתקנון "ישן" לתקנון התקני. כל זאת תוך ידיעה ברורה שהתקנון החל עליך כעמית/ה – עוד ישתנה בפועל מספר פעמים רב עד ליציאתך לגמלאות.
בהקשר של קצבת הזקנה , לדוגמה , הכיוון הוא ברור: הקטנתה הצפויה של קצבת הזקנה בשנים הקרובות כתהליך מתמשך של ירידת יחס התחלופה, משיקולים דמוגרפיים, חברתיים וכלכליים כאחד.