created by stories - www.freepik.com

מפתחים תוכנה? גיבוש הסכם רישיון למשתמש קצה

בעת הקמת תוכנה/אפליקציה, קצת לפני שלב המכירות של התוכנה יש שלב בו תידרשו לגבש הסכם רישיון למשתמש קצה (EULA – End User License Agreement) ביחס לתוכנה שלכם.

נכון, ייתכן כי רבים ממשתמשי הקצה לא יקראו את הסכם הרישיון. הסכמי רישיון המשתמש הצרכניים זכו לאורך השנים לביקורות אינספור מכל עבר. לעיתים בית המשפט אף עלול שלא להכיר במגבלות מסוימות שתקבעו בהסכם הרישיון.

למרות זאת, הסכם הרישיון הוא הסכם לכל דבר ועליכם להקפיד בעניינו ולהתאים אותו לעניינכם ככל הסכם אחר. ישנם סוגים רבים של הסכמי רישיון למשתמש קצה והם משתנים בהתאם לנסיבות (למשל אם הלקוח הוא גוף עסקי או צרכן פרטי). אף על פי כן, במאמר זה ננסה לסקור בקצרה את ההוראות העיקריות בהסכמים כאלה:

הגדרת הרישיון

התוכנה: חשוב להגדיר בבירור מהי התוכנה ולשקול לכלול בהגדרה אף את המסמכים שמלווים אותה.

השימוש המותר: יש להגדיר בצורה ברורה ככל הניתן את השימושים המותרים בתוכנה, לרבות, למשל, החומרה עליה מותר להשתמש ובכמה עותקים, ומטרות השימוש המותרות. היה והרישיון אינו לשימוש מסחרי, מן הראוי לציין זאת בצורה מפורשת.

created by stories – www.freepik.com

מגבלות על השימוש: מקובל לכלול רשימה ארוכה של שימושים אסורים, אשר כוללים: אין לשנות את התוכנה; אין להעתיק את התוכנה; אין לגלות את התוכנה; אין להנדס לאחור (reverse engineer) או לפרק את התוכנה; איסור שימוש על או עם מוצרים מסוימים; וכיו"ב.

תקופה: על ההסכם לכלול הוראות ברורות בדבר תקופת הרישיון והתנאים לביטולו לפני כן. מן הראוי לקבוע במפורש כיצד על משתמש הקצה לנהוג בעת סיום תקופת הרישיון, למשל מחיקת התוכנה והשמדת כל מסמכים קשורים.

העברה: איסור על העברת התוכנה והסכם הרישיון וכן איסור הפצה של התוכנה.

הוראות חשובות נוספות בהסכם

קניין רוחני: יש להבהיר כי התוכנה והקניין הרוחני בה נותרים בידיכם.

אחריות: עליכם להגדיר בצורה מדויקת ככל הניתן את אחריותכם (warranty) ביחס לביצועי התוכנה, למשל על דרך ההפניה למקומות המתאימים במסמכי התוכנה, אם בכלל. כמו כן, חשוב להגביל את הסעדים בגין הפרה של האחריות על ידיכם, למשל רק לתיקונים במקרה של הפרות מהותיות של האחריות. בנוסף, קריטי לקבוע מהי תקופת האחריות. זאת ועוד, בהסכמי רישיון כמדובר נפוצות מגבלות מרחיקות לכת על אחריות (liability) לנזקים (לרבות, אך לא רק לנזקים עקיפים) בקשר עם התוכנה.

פיצוי מוסכם: עליכם לשקול הכללת סעיף של פיצוי מוסכם בגין הפרת הסכם הרישיון בהתאם לאופי הלקוח הסופי והנסיבות האחרות. כמו כן, כדאי לכלול תניה שתאפשר לכם צו מניעה או אכיפה במקרה של הפרה על ידי משתמש הקצה, בלא שיהיה עליכם להוכיח את נזקיכם וכיו"ב.

נושאים מיוחדים: אם התוכנה כוללת תוכנה של צדדים שלישיים או תוכנת קוד מקור פתוח (open source), יש לבדוק בקפידה את הוראות ההסכמים שלכם בדבר מרכיבי תוכנה אלה ולהתייחס לכך בהתאם בהסכם הרישיון למשתמשי הקצה. בהקשרים רבים, כדאי לכלול אף את מדיניות הפרטיות שלכם בהסכם הרישיון.

___________
מובהר כי מאמר זה אינו מהווה או מחליף ייעוץ משפטי.